Biografi Imam Darimi

Last Update: Thu, 10 February 2022

Pertumbuhan beliau

Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.

Kuniyah beliau; Abu Muhammad

Nasab beliau:

 1. At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.
 2. Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini beliau terkenal.
 3. As Samarqandi; yaitu nisbah kepada negri tempat tinggal beliau

Tanggal lahir:

Ia di lahirkan pada taun 181 H, sebagaimana yang diterangkan oleh imam Ad Darimi sendiri, beliau menuturkan; 'aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, yaitu tahun 181. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 182 hijriah.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Allah menganugerahkan kepada iama Ad Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadits. Beliau berjumpa dengan para masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu.

Beliau adalah sosok yang tawadldlu' dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadits dari kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli hadits dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan berhati-hati,karena dia selalu mendengar hadits dari orang-orang yang terpercaya dan tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadits dari setiap orang.

Rihlah beliau

Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.

Diantara negri yang pernah beliau singgahi adalah;

 1. Khurasan
 2. Iraq
 3. Baghdad
 4. Kufah
 5. Wasith
 6. Bashrah
 7. Syam; Damasqus, Himash dan Shur.
 8. Jazirah
 9. Hijaz; Makkah dan Madinah.

Guru-guru beliau

Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;

 1. Yazid bin Harun
 2. Ya'la bin 'Ubaid
 3. Ja'far bin 'Aun
 4. Basyr bin 'Umar az Zahrani
 5. 'Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi
 6. Hasyim bin al Qasim
 7. 'Utsman bin 'Umar bin Faris
 8. Sa'id bin 'Amir adl Dluba'i9. Abu 'Ashim
 9. 'ubaidullah bin Musa
 10. Abu al Mughirah al Khaulani
 11. Abu al Mushir al Ghassani
 12. Muhammad bin Yusuf al Firyabi
 13. Abu Nu'aim
 14. Khalifah bin Khayyath
 15. Ahmad bin Hmabal
 16. Yahya bin Ma'in
 17. Ali bin Al Madini
  Dan yang lainnya

Murid-murid beliau

Sebagaimana kebiasaan ahlul hadits, ketika mereka mengetahui bahwa seorang alim mengetahui banyak hadits, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut, guna menimba ilmu yang ada pada diri si 'alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi,ketika para penuntut ilmu mengetahui kapabiliti dalam bidang hadits yang dimiliki imam, maka berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, diantara mereka itu adalah;

 1. Imam Muslim bin Hajaj
 2. Imam Abu Daud
 3. Imam Abu 'Isa At Tirmidzi
 4. 'Abd bin Humaid
 5. Raja` bin Murji
 6. Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar
 7. Muhammad bin Basysyar (Bundar)
 8. Muhammad bin Yahya
 9. Baqi bin Makhlad
 10. Abu Zur'ah
 11. Abu Hatim
 12. Shalih bin Muhammad Jazzarah
 13. Ja'far al Firyabi
 14. Muhammad bin An Nadlr al JarudiDan masih banyak lagi yang lainnya.

Persaksian para ulama terhadap beliau

 1. Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam.
 2. Muhammad bin Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur'ah di ar Ray, Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhara."
 3. Abu Sa'id al Asyaj menuturkan; 'Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.'
 4. Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; 'wahai penduduk Khurasan, selagi Abdullah bin Abdurrahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan diri dengan selain dirinya.'5. Raja` bin Murji menuturkan; 'aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafizh dari Abdullah.
 5. Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma'il adalah orang yang paling berilmu yang memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara' di antara mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit diantara mereka.
 6. Ad Daruquthni menuturkan; ' tsiqatun masyhur.
 7. Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; "Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud".

Hasil karya beliau

 1. Sunan ad Darimi.
 2. Tsulutsiyat (kitab hadits)
 3. al Jami'
 4. Tafsir

Wafatnya beliau

Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Dzulhidjah, setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah).